Prawo Pracy

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Świadczymy ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Pomagamy egzekwować wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Doradzamy w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania.

Ponadto, świadczymy usługi doradcze w zakresie opracowywania dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników. Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz inne wymagane w stosunkach pracowniczych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Pomagamy pracodawcom w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy i ich konsekwencjami. 

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących:

– roszczeń o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy,

– roszczeń o odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, roszczeń o ustalenie wypadku przy pracy,

– roszczeń o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu, mobbing;

– roszczeń o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę wyrównawczą z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową czy też mobbingiem

– roszczeń o odprawy i inne świadczenia pracownicze wynikające z regulacji szczególnych.

Prowadzimy również postępowania przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) związane z realizacją przez pracodawców obowiązku w zakresie naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.