Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

– obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych

– reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym

– reprezentowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego

– reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)

– sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia

– sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w postępowaniu karnym