Nowe przepisy stosuje się do spraw, w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony po 24 marca 2020 r.
Kluczowa zmiana przepisów dotyczy uchylenia regulacji warunkujących oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, czyli art. 4914 ustawy Prawo upadłościowe. W chwili obecnej zatem nie jest wykluczone uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości nawet w przypadku, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Okoliczności podobne do tych będących do tej pory podstawą do oddalenia wniosku, będą weryfikowane na późniejszym etapie postępowania – już przy podejmowaniu decyzji o oddłużeniu. Nie mają one jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego i mogą zostać nieuwzględnione przez sąd.
Do przesłanek odmownych należą sytuacje, w których:

 1. upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;
 2. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.
  Zmiany dotyczą również zakresu kompetencji syndyka sądowego, które mają przyspieszyć przeprowadzenie postepowania.
  Niezmienna pozostaje forma wniosku – dłużnik musi wypełnić formularz, który jest dostępny pod adresem:
  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020
  Opłata sądowa wynosi 30 zł.
  Należy pamiętać, że podstawą do zgłoszenia wniosku jest stan niewypłacalności. Ustawa Prawo upadłościowe wskazuje, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych tzn. jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
  Każdy przypadek /stan faktyczny jest rozpoznawany indywidualnie, już po złożeniu wniosku i powinien zostać poprzedzony analizą prawną, ze względu na ryzyko odrzucenia lub oddalenia wniosku.
  Serdecznie zapraszam do kontaktu w zakresie pomocy przy analizie Państwa sytuacji faktycznej, sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub w trakcie toczącego się postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *