Honorarium jest ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i nakładu pracy adwokata.
Szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia, terminu płatności są ustalane każdorazowo  w umowie zawieranej z Klientem.  W szczególnych wypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
Stawki wynagrodzenia należy powiększyć o podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
      W zakresie porad i pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym rozliczenie następuje na podstawie wystawionego paragonu fiskalnego, zaś w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – na podstawie faktury VAT.
     Uiszczenie opłat sądowych i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa leży po stronie Klienta.

Proponowane zasady rozliczeń z Klientami

  • wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości godzin przeznaczonych na pomoc prawną w danej sprawie/na rzecz danego klienta; preferowane w przypadku udzielania porad prawnych, sporządzania opinii i aktów prawnych, udziału w negocjacjach;
  • wynagrodzenie ryczałtowe – jednorazowa opłata za prowadzenie danej sprawy w zakresie określonym w umowie; dodatkowe czynności – płatne zgodnie z ustaloną stawką godzinową lub inną ustaloną przez strony;
  • uczestnictwo w czynnościach/rozprawach poza miejscami siedziby Kancelarii – dodatkowo, niezależnie od sposobu rozliczeń – za udział adwokata w czynnościach/rozprawach poza siedzibą jego działalności – należny jest zwrot kosztów dojazdu.