I. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Martyna Sucharska-Banaś z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Jęczmiennej 9, 56-400 Oleśnica. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby, w sposób podany na stronie www.msbadwokat.pl lub drogą elektroniczną: adwokat.msb@gmail.com.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej we Wrocławiu jest adw. Sławomir Krześ tel. 603-999-810.

II. Kancelaria Adwokacka będzie przetwarzać dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Kancelaria Adwokacka przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach.

IV. Kancelaria Adwokacka będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do okresu 3 lat po wygaśnięciu pełnomocnictwa.

V. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

VIII. Kancelaria Adwokacka adw. Martyny Sucharskiej-Banaś nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Z poważaniem,

Martyna Sucharska-Banaś